Logga in

Glömt ditt lösenord?

Arbetsrätt och arbetsmiljörätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt är ett mångfacetterat rättsområde som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Med en anställning följer ett antal rättigheter och skyldigheter, både för den anställde och för arbetsgivaren. Den anställde förpliktar sig till mer än att utföra det aktuella arbetet efter arbetsgivarens anvisningar och arbetsgivaren har fler förpliktelser än att bara betala lön för det utförda arbetet.

Den arbetsrättsliga regleringen finns bland annat i arbetsrättsliga lagar, men även kollektivavtal spelar en viktig roll. Kollektivavtal är viktiga instrument för att reglera både anställningsvillkor och parternas inbördes förhållanden, till exempel förhandlingsordningen vid tvister och avtalsförhandlingar.

Arbetsmiljörätt

Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, det vill säga sociala, organisatoriska och fysiska förhållanden. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet ligger alltid hos arbetsgivaren, men även arbetstagarna är skyldiga att följa gällande arbetsmiljöregler. Syftet med arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen är att förebygga ohälsa i arbetet och uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Arbetsmiljölagen (1977:1160) är central på arbetsmiljöområdet, och där finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. Arbetsmiljöverket har dock fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj bestämma vad som gäller för arbetsmiljön. Därför ger Arbetsmiljöverket ut föreskrifter som preciserar vad som gäller för arbetsmiljön till exempel för buller, farliga ämnen, ensamarbete och arbetsplatsens utformning.

Viktiga arbetsrättsliga lagar

JP Infonets tjänster inom arbetsrätt och arbetsmiljö fungerar som verktyg och stöd för dig som berörs av och hanterar arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete. Tjänsterna vänder sig till såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som till chefer och personalansvariga eller andra som har behov av att hålla sig uppdaterade inom arbetsrättens område.

Få tillgång till det juridiska material du behöver i allt från anställning och anställningens upphörande till övergång av verksamhet, medbestämmande och tolkning av kollektivavtal – med vår övergripande bevakning inom arbetsrätt.