Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Tolkning av ansökan om återställande av försutten tid

Om en ansökan om återställande av försutten tid är oklar och ger utrymme för olika tolkningar, bör rätten enligt HD försöka klarlägga partens avsikt. Vår expert Ylli Dautaj går igenom beslutet.

11 dec 2023

Avdragsrätt för bränsle vid framställning av elektrisk kraft

I en dom den 20 oktober 2023 finner HFD att bränsle är avdragsgillt vid framställning av elektrisk kraft som inte är skattepliktig därför att den har använts vid framställning av elektrisk kraft.

11 dec 2023

Utökad rätt att studera nationella minoritetsspråk i gymnasiet

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Utredning om att höja säkerheten under byggprocessen

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till personskador.

28 nov 2023

Kommunerna behöver fler verktyg i vattenfrågor

En ny utredning visar att kommunerna är i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

28 nov 2023

Antalet anbud minskade under förra året

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Har elever som inte är skolpliktiga rätt till skolskjuts?

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Kammarrätten prövar invändningar om preklusion

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023

Tjäderspelet i Malsättra – skogsägares rätt till ersättning när avverkning hindras av artskyddsskäl

Vår expert Ingela Sundelin går igenom HD:s dom ”Tjäderspelet i Malsättra” från den 5 april 2023 i mål nr T 538-22, tolkningen av den och gör en kortare analys.

23 nov 2023

Utredning om nationell skolpengsnorm

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå ett system för resursfördelning som utgår från en nationellt bindande skolpengsnorm för bland annat förskoleklassen och grundskolan.

23 nov 2023

Regeringsuppdrag om val och användning av lärverktyg

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023

Konsekvensbedömningar och informationsklassning – likheter och skillnader

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

Nya kunskapsstöd om anhörigperspektivet

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

Kan man försäkra sig mot administrativa sanktionsavgifter?

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Uppdrag om att förstärka skyddet för personuppgifter

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023

Noggrann sekretessprövning krävs även när den som handlingarna berör inte vill att de lämnas ut

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023

Regeringsförslag: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Rättshaverist begär ut abortjournaler om och om igen

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,